Leadership

Honorary chairman: Wu Jing

Chairman, Secretary of the Party Committee: Chen Yuguo

President: Wei Xianchao

Advisor: Tang Jingchun

Executive President:Lv Zhenhe

Executive Director: Chen Yuchun

Senior Supervisor, Director of Education Steering Committee:Hong Yongkeng

Vice President:Du Baoshan

Vice President, Vice Secretary of the Party Committee:Wang Qijun

Member of the Party Committee,Chairman of Trade Union: Hong Jun

Vice Secretary of the Party Committee:Zhang Ledi

Vice President:He Xuhui

Assistant to Board Chairman: Chen Shu